การประชุมวิชาการ NATGEN7

วันที่ 8-9 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบ Online Conference


การประชุมทางวิชาการ

ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 7

The 7th Conference on Natural Resources, Geoinformation and Environment (NATGEN7)

ณ ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

เกี่ยวกับ NATGEN

การประชุมวิชาการ ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม เริ่มจัดประชุมขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2559 โดยภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม และได้จัดต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ในครั้งที่ 2 และ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2560 และ 2561 ตามลำดับ จนกระทั่ง พ.ศ. 2562 ได้เกิดความร่วมมือระหว่างเครือข่ายเพิ่มขึ้น คือ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งได้รับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมครั้งที่ 4 ไปที่มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อการประชุม จาก “การประชุมวิชาการ ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นเรศวร”(NUNatGEN) เป็น “การประชุมวิชาการ ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม”(NatGEN) ต่อมา ภาควิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมเครือข่ายความร่วมมือในการจัดประชุมวิชาการนี้ และได้รับเป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการ ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม (NatGen) ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้มีภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมเป็นสภาบันเครือข่ายเพิ่มขึ้นอีก 1 สถาบัน และได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา

ผลจากความร่วมมือและเครือข่ายที่ขยายตัวขึ้น ทำให้มีบทความทางวิชาการเข้าร่วมนำเสนอทั้งภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ เป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนผลงานวิชาการและความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมอย่างหลากหลาย และเกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของนักวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมทั้งการสร้างภาคีเครือข่ายของหน่วยงานที่มีการเรียนการสอนทางทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมด้วย นับเป็นความสำเร็จอันสืบเนื่องจากโครงการประชุมวิชาการดังกล่าว

ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะสถาบันริเริ่มจัดการประชุมวิชาการฯ มีความภาคภูมิใจที่มีการเจริญก้าวหน้าของการนำเสนอผลงานทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และการจัดการข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมโอกาสให้บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานที่มีคุณภาพระดับประเทศ ตลอดจนเกิดความร่วมมือกับสถาบันเครือข่าย (NatGEN) เพิ่มมากขึ้นทุกปี ดังนั้นในการประชุมทางวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 7” ทางภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในการประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเสริมสร้างแนวความคิดในการพัฒนางานวิจัย ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก่อาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัยและผู้ที่สนใจ โดยสนับสนุนการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มาประยุกต์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการฟื้นฟูหรือบรรเทาผลกระทบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านภัยพิบัติ ความเสื่อมโทรมลงของทรัพยากร การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ ความยั่งยืนของการเกษตร สุขภาพและสาธารณสุข ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนต่อไป

จากความสำคัญดังกล่าว

ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้รับเป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม (NatGEN) ครั้งที่ 7 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการนำเสนอผลงานทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อไป

ประเด็นสำหรับผู้ส่งผลงานวิชาการ

นิเวศวิทยาในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านป่าไม้ เกษตร และสิ่งแวดล้อม

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเฝ้าติดตามและประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

การฟื้นฟูระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม

การจัดการองค์ความรู้ชุมชนท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรความหลากหลาย การใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมอย่างยั่งยืน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

นิเวศวิทยาประยุกต์

ภูมิศาสตร์ และภูมิศาสตร์ประยุกต์

ความยั่งยืนของการเกษตร

สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การนำเสนอเเบ่งออกเป็นภาคบรรยายและโปสเตอร์ โดย

ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้นำเสนอผลงานเพียง 500 บาท

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอสามารถ ลงทะเบียนได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
ลงทะเบียนนำเสนอผลงาน/ฟังการนำเสนอ

กำหนดการงานประชุมวิชาการ

วันที่นำเสนอผลงานวิจัยคือวันที่ 8-9 ธันวาคม โดยผู้จัดงานจะแจ้งกำหนดการนำเสนอ และลำดับนำเสนอแก่ผู้นำเสนอในภายหลัง

การลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม

ท่านที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมทั้งนำเสนอผลงานและรับฟังผลงานวิจัยต้องลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนของงานประชุม

  • ลงทะเบียนนำเสนอผลงาน/ฟังการนำเสนอ
  • ผู้นำเสนอผลงานสามารถลงทะเบียนตั้งเเต่ บัดนี้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2565 (ขยายระยะเวลาในการส่งผลงาน)
  • ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ บัดนี้ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

เมื่อลงทะเบียนสำเร็จท่านจะได้รับ QR-CODE สำหรับเข้าร่วมกลุ่ม Line official ของงานประชุมที่สามารถใช้อัพเดทความเคลื่อนไหว และข่าวสารของงานประชุมได้

การส่งบทความฉบับเต็ม ทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์ (Full Paper)

สำหรับผู้นำเสนอผลงานเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ จะสามารถอัพโหลดบทความฉบับเต็มเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุติพิจารณาได้ก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2565

ประกาศผลการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ผลงานของท่านจะได้รับการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ และจะประกาศผลการพิจารณาในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

  • ประกาศผลการตอบรับบทความวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

ส่งบทความฉบับสมบูรณ์

ภายหลังจากการประกาศผลการพิจาณาบทความหากบทความของท่านมีข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ผู้นำเสนอแก้ไขบทความให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

  • วันสุดท้ายของการส่งบทความภายหลังการแก้ไข วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

ประกาศผลการตอบรับบทความ

ภายหลังจากการส่งบทความฉบับสมบูรณ์บทความของท่านจะถูกพิจารณาเพื่อตอบรับเข้าสู่งานประชุมวิชาการ และตีพิมพ์ลงในเอกสารสิบเนื่องงานประชุมวิชาการ (Proceeding) ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยจะยืนยันผลการตอบรับบทความในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

  • ประกาศผลการตอบรับบทความวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชำระค่าลงทะเบียนนำเสนอผลงาน

**ชำระค่าลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอ (500 บาท/ผลงาน) ให้ดำเนินการในวันที่ 14-21 พฤศจิกายน 2565 ** โดยโอนเงินเข้าบัญชี

  • วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียน (เฉพาะผู้นำเสนอ) วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

ติดต่อเรา

ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ตั้ง:

มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม.9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

Email:

chirdsakt@nu.ac.th

โทร:

055962757 (สำนักงานเลขานุการภาควิชาฯ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่