ผู้สนับสนุนงาน


การประชุมทางวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 8

The 8th National Soil and Fertilizer Conference Soil, the Beginning of Food Security and Sustainability (NSFC8th)

annoucement

เกี่ยวกับ NSFC8th

ปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการเกษตรของประเทศไทย คือ ทรัพยากรดิน ที่เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการผลิตอาหาร พืชพลังงานทดแทน และวัตถุดิบอุตสาหกรรมทางการเกษตร ซึ่งมีบทบาทหลักต่อการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารอย่างยั่งยืนของประเทศ ท่ามกลางกระแสโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและเป็นไปแบบก้าวกระโดด ขณะที่ประเทศมีแนวโน้มปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร ดินเสื่อมโทรม ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ น้ำท่วมและฝนแล้ง มีความถี่และรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ปัญหาขาดแรงงานภาคการเกษตร เกษตรกรยากจนและไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ตลอดจนราคาผลผลิตไม่แน่นอน ทำให้ต้นทุนการผลิตภาคการเกษตรสูง การแก้ไขปัญหาดังกล่าว จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม การมุ่งไปสู่การเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐานปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างมูลค่าเพิ่ม และลดปัจจัยต้นทุนการผลิตทางการเกษตร ลดสิ่งเหลือใช้และขยะ ใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันต้องส่งเสริมเกษตรกรให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร นำความรู้มาใช้ในการบริหารจัดการฟาร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

การพัฒนาการเกษตรของประเทศ จะสำเร็จได้นอกจากภาครัฐจะให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการวิจัยด้านต่าง ๆ อย่างจริงจังแล้ว ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ ได้แก่ มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนด้านการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย ดังนั้นจึงได้มีการจัดประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552 และเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอื่น ๆ ทั่วประเทศ ใช้เป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ในสาขาวิชาด้านดินและปุ๋ย ส่งเสริมการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ รวมทั้งเป็นเวทีอภิปรายเสวนา สร้างความรู้และความเข้าใจถึงแนวทางการขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านดินและปุ๋ย สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งเสริมการปรับตัวและสร้างภูมิคุ้มกันภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก และมีการบริหารจัดการทรัพยากรดินที่มีความสมดุลและยั่งยืน

สำหรับการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที่ 8 นี้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นเจ้าภาพจัดร่วมกับสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

จากความสำคัญดังกล่าว

คณะกรรมการจัดการประชุมครั้งนี้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการฟื้นฟู "ทรัพยากรดิน" ให้เป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีคุณภาพเหมาะสมต่อการเกษตร ที่จะส่งผลดีต่อความกินดีอยู่ดีของมนุษย์ จึงกำหนดหัวข้อหลัก (Theme) ของการประชุมครั้งนี้ว่า “ฟื้นชีวิตดินเพื่อเกษตรและสิ่งแวดล้อม” (Soil regeneration for agriculture and environment)

ประเด็นสำหรับผู้ส่งผลงานวิชาการ

เคมีและความอุดมสมบูรณ์ของดิน

สำรวจ จำแนกดิน และสารสนเทศ

เทคโนโลยีชีวภาพและจุลินทรีย์ดิน

สิ่งแวดล้อมดิน การเก็บกักคาร์บอนและนิเวศบริการ

ประเภทบุคคล อัตราพิเศษ (ภายใน 31 พฤษภาคม 2567) อัตราปกติ (1 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป)
กรณีนำเสนอผลงาน
นักศึกษา 1,000 บาท 1,500 บาท
สมาชิกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย 2,200 บาท 2,500 บาท
บุคคลทั่วไป 2,500 บาท 3,000 บาท
กรณีไม่เสนอผลงาน
นักศึกษา 500 บาท 800 บาท
สมาชิกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย 1,500 บาท 2,000 บาท
บุคคลทั่วไป 2,000 บาท 2,500 บาท

หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียน ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พัก (ผู้เข้าร่วมประชุมรับผิดชอบเอง) และคณะกรรมการฯขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ


กำหนดการงานประชุมวิชาการ

วันที่ 11-12 กรกฎาคม พ.ศ.2567 โดยผู้จัดงานจะแจ้งกำหนดการนำเสนอและลำดับนำเสนอแก่ผู้นำเสนอในภายหลัง

การลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม

ท่านที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมทั้งนำเสนอผลงานต้องลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนของงานประชุม

  • ลงทะเบียนนำเสนอผลงาน
  • ผู้นำเสนอผลงานสามารถลงทะเบียนพร้อมส่งบทคัดย่อ (Abstract) ตั้งเเต่บัดนี้ ถึง 19 เมษายน 2567 (ขยายเวลารับบทคัดย่อครั้งที่ 1)

ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อ วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 (ขยายเวลาตอบรับบทคัดย่อครั้งที่ 1)

ส่งบทความฉบับเต็ม

บทคัดย่อที่ได้รับการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถส่งเป็นบทความฉบับเต็มก่อนวันที่ 19 เมษายน 2567

ประกาศผลการตอบรับบทความ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

ส่งผลงานที่ผ่านการเเก้ไขตามคำเเนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ 7 มิถุนายน 2567

ประกาศผลการตอบรับบทความฉบับสมบูรณ์

วันที่ 21 มิถุนายน 2567

ชำระค่าลงทะเบียนนำเสนอผลงาน

ชำระค่าลงทะเบียนให้โอนเงินเข้าบัญชี

ติดต่อเรา

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร เเละ ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ตั้ง:

มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม.9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

Email:

8nsfc2024@gmail.com

โทรศัพท์:

081-973-4024 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วภากร ศิริวงค์)

081-926-5288 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภา หอมหวล)

โทรสาร:

0-5596-2704