OASSAR

Center of Organic Agriculture Standard Development and Surveillance of Agrichemical Residues

สถานพัฒนามาตรฐานและเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ในผลิตภัณฑ์ออกานิก

ในสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

เกี่ยวกับเรา


...

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับงบประมาณแผนบูรณาการจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง เพื่อก่อสร้างอาคารสถานพัฒนามาตรฐาน และเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผลิตภัณฑ์ออกานิกในสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน ในปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมีความพร้อมเพื่อให้บริการทางวิชาการ ด้านการตรวจวิเคราะห์ และการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ

บริการ


ด้านเคมี

บริการตรวจวิเคราะห์สารกำจัดศัตรูพืชตกค้าง ได้แก่ กลุ่ม Organophosphate Carbamate และ Pyrethroid ในพืชผัก ผลไม้ และสมุนไพร รวมถึงบริการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญกลุ่ม Cannabinoid ในตัวอย่างวัตถุดิบ สารสกัด กัญชง กัญชา

รายการรับตรวจวิเคราะห์ รายการรับตรวจวิเคราะห์ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
อยู่ระหว่างดำเนินการ
...
...

ด้านเคมีสิ่งแวดล้อม

บริการตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เช่น ดิน น้ำ ปุ๋ย รวมถึงการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อม

รายการรับตรวจวิเคราะห์
รายการรับตรวจวิเคราะห์ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

ด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

บริการตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา จุลพยาธิวิทยา เเละอณูพันธุศาสตร์ เช่น บริการเตรียมตัวอย่างเนื้อเยื่อพืช บริการตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์เพื่อยืนยันเชื้อก่อโรคในพืชเเละสัตว์ บริการสกัดเเละตรวจสอบปริมาณสารพันธุกรรม บริการตรวจสอบเเละรับรองการปนเปื้อนสิ่งมีชีวิตดัดเเปรพันธุกรรมในเมล็ดพันธ์ุหรือผลิตภัณฑ์ รวมทั้งบริการทดสอบทางห้องปฎิบัติการตามแผนการวิจัยของผู้ใช้บริการ

รายการรับตรวจวิเคราะห์
รายการรับตรวจวิเคราะห์ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
อยู่ระหว่างดำเนินการ
...

ขั้นตอนการส่งตัวอย่าง


ติดต่อเรา


ติดต่อสอบถามการให้บริการ หมายเลขโทรศัพท์ 098-606-0912 หรือ 055-96-8850 (ภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

อีเมล์ : oassar_agi@nu.ac.th

ส่งข้อมูลหาเราได้ที่นี่
...